Algemene verkoopsvoorwaarden

English version

  1. Overeenkomst

De koopovereenkomst kan enkel tot stand worden gebracht door meerderjarigen en andere rechtspersonen met de handelingsbekwaamheid om overeenkomsten af te sluiten en zal enkel tot stand komen na betaling van de bestelling en na aanvaarding van de bestelling door:

Grocon bv, BE0890491474, Kernenergiestraat 77, 2610 Antwerpen, België (“Grocon”).

Indien Grocon de bestelling niet kan uitvoeren, laat Grocon dit weten aan de besteller binnen een redelijke termijn. De besteller kan in geen geval aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding als gevolg van de weigering van de bestelling.

  1. Levering

De bestelde producten wordt naar het adres opgestuurd die de koper aangeeft bij de bestelling. De levering gebeurt op kosten en op risico van de koper.

Leveringen van vulpennen gebeurt via DHL Express met trackingnummer.

Voor verzending van een Conidpen binnen de EU wordt 25 EUR aangerekend per verzending. Voor verzending naar buiten de EU wordt 35 EUR aangerekend per verzending.

Voor verzending van een penpunt binnen de EU wordt 12 EUR aangerekend per verzending. Voor verzending naar buiten de EU wordt 18 EUR aangerekend per verzending.

Eventuele bijkomende douane- of invoerkosten zijn ten laste van de koper.

Aangezien de vulpennen op maat worden gemaakt, bedraagt de standaardlevertermijn van de bestelde producten 45 dagen vanaf de aanvaarding van de bestelling door Grocon en ontvangst van betaling. Echter, in bepaalde omstandigheden kan de levering tot 120 dagen plaatsvinden na de aanvaarding van de bestelling door Grocon en de ontvangst van betaling.

  1. Prijzen

De prijzen van de producten staan vermeld op website.

  1. Betaling

Grocon aanvaardt betaling via Paypal of met kredietkaarten via Paypal. De verwerking van de bestelling zal niet beginnen vooraleer de betaling is ontvangen. 

  1. Conformiteit

De consument in de EU zal Grocon onmiddellijk op hoogte brengen in het geval de producten niet conform de bestelling zijn of ongeschikt zijn voor het gebruik waarvoor zulke producten gewoonlijk dienen. Dit gebeurt in ieder geval niet later dan twee maanden vanaf de dag waarop het gebrek is vastgesteld. Voor professionele kopers en consument van buiten de EU, dient de non-conformiteit onmiddellijk aan Grocon gemeld worden, ten laatste 3 dagen na de levering.

In geval van tijdige notificatie van non-conformiteit zal Grocon het product kosteloos vervangen of herstellen. Indien de vervanging of herstelling onmogelijk zou zijn of indien de kost daarvan buiten verhouding zou zijn tot de betaalde prijs, dan kan de consument een passende prijsvermindering vragen. Indien de niet-conformiteit niet van geringe betekenis is, kan de consument eveneens de ontbinding van de koop vragen met terugbetaling van de betaalde prijs. In ieder geval, indien de koper gebruik heeft gehad van het product na de levering, dan zal hier rekening mee worden gehouden bij de terugbetaling. 

  1. Bewijsmogelijkheden Grocon

Grocon, zal net als haar tegenpartij die geen handelaar is, het bewijs van de vervulling van haar verplichtingen vrij kunnen leveren, zonder gebonden te zijn aan de niet-dwingende bepalingen betreffende het bewijs uit het Burgerlijk Wetboek en de Wetboek van Koophandel.

  1. Beperking aansprakelijkheid

In overeenstemming met art. 10(2) van Wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor produkten met gebreken, wordt de aansprakelijkheid van Grocon beperkt tot de betaalde koopprijs wanneer de schade wordt veroorzaakt, zowel door een gebrek in het aangekochte product, als door schuld van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is.

In ieder geval zal de aansprakelijkheid van Grocon beperkt worden tot de directe schade, met uitsluiting van elke gevolgschade, indirecte schade of gederfde winst.

  1. Verzakingsrecht

Voor alle producten die op maat worden gemaakt, met inbegrip van alle vulpennen, bestaat er geen verzakingsrecht overeenkomstig art. VI 53 Wetboek Economisch Recht.

Voor producten die niet op maat worden gemaakt, bv. apart geleverde onderdelen, beschikt de consument uit de EU over een verzakingsrecht die tot 14 dagen na de fysieke ontvangstname van het product uitgeoefend kan worden zonder opgave van reden. Ingeval de consument uit de EU van dit verzakingsrecht gebruik maakt, moeten de producten naar Grocon op kosten van de consument worden teruggestuurd binnen 14 dagen van de meegedeelde herroepingsbeslissing. In dat geval, betaalt Grocon de eventueel reeds betaalde prijs terug binnen de 14 dagen na ontvangst van de producten of nadat de consument heeft aangetoond dat de goederen teruggestuurd werden, naargelang wat eerst gebeurt.

De professionele koper, of kopers die niet hierboven vermeld zijn, zullen in geen geval een verzakingsrecht hebben. 

  1. Toepassing algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zullen steeds van toepassing zijn op de relatie tussen de partijen. Andersluidende bedingen gehanteerd door de tegenpartij worden voor niet-geschreven gehouden, behalve wanneer uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard door Grocon. Stilzwijgen kan in geen geval als aanvaarding van andere voorwaarde worden aanzien of als een aanvaarding van een wijziging van deze voorwaarden worden aanzien.

Indien een specifiek beding, of een gedeelte van een specifiek beding, van deze voorwaarden, nietig is verklaard of onafdwingbaar blijkt, dan blijven de overige bedingen geldig en behouden hun uitwerking. De nietigheid of onafdwingbaarheid zal dus beperkt blijven tot het specifieke beding of het gedeelte van een specifiek beding dat nietig is verklaard of onafdwingbaar blijkt.

  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing op deze koopovereenkomst en op de relatie tussen de partijen. Tenzij dwingende wetgeving anders bepaalt, zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd om te oordelen over geschillen die zouden voorkomen uit deze koopovereenkomst of uit de verhouding tussen de partijen.